ROSZCZENIE OPARTE NA ART. 299 KSH A ZAKWESTIONOWANIE STOSUNKU PODSTAWOWEGO

Stosownie do treści art. 299 § 1 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jednakże zgodnie z treścią § 2 powołanego artykułu członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jedynie wówczas gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

0
319

Czy jest zatem jakakolwiek możliwość zakwestionowania przez członka zarządu prawidłowości stosunku podstawowego istniejącego pomiędzy wierzycielem a spółką?

Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju tytuł wykonawczy przeciwko spółce posiada wierzyciel!

Zgodnie z treścią art.264.  po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Zatem po nadaniu klauzuli wyciąg z listy wierzytelności staje się tytułem wykonawczym.

Jednakże lista wierzytelności nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Wyciąg z listy wierzytelności wraz z klauzulą wykonalności nie stanowi powagi rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 192 kpc i 199 § 1 pkt 2 kpc, gdyż jego celem nie jest rozstrzygnięcie o danym roszczeniu, lecz zaspokojenie wierzycieli. Z uwagi na specyfikę postępowania upadłościowego, w którym zgłoszenie wierzytelności ma charakter egzekucyjny a nie rozpoznawczy, zapadłe w toku postępowania, zmierzające do ustalenia listy wierzytelności rozstrzygnięcia w przedmiocie wierzytelności, tj. ich uznanie lub odmowa uznania, nie maja waloru rzeczy osądzonej i mogą być kwestionowane we właściwy sposób, z reguły w drodze procesu (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2006r., V CSK 74/05).

Zatem wówczas gdy wierzyciel posługuje się wyciągiem z listy wierzytelności opatrzonym klauzulą wykonalności jako tytułem wykonawczym w procesie przeciwko członkom zarządu, wówczas możliwe jestzakwestionowanie istnienia zobowiązania spółki, jak i niezasadności tytułu wykonawczego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię