CZY MOŻNA POZWAĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA SZKODĘ PO WYKREŚLENIU SPÓŁKI Z REJESTRU?

W dniu 12 grudnia 2012r. na skutek powództwa wytoczonego przez wspólniczkę „A.” sp. z o.o., Katarzynę K. Sąd Najwyższy zadecydował, że wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności z Krajowego Rejestru Sądowego po wytoczeniu przez wspólnika na jej rzecz powództwa na podstawie art. 295 ksh nie uzasadnia jeszcze umorzenia postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku.

0
611

Do rozstrzygnięcia tej kwestii doszło po tym, jak Sąd apelacyjny zwrócił się do Sądu Najwyższego z zapytaniem czy Sąd Okręgowy miał prawo umorzyć postępowanie w sprawie o odszkodowanie, uznając, że wydanie wyroku jest niedopuszczalne w sytuacji, gdy spółka ogłosiła upadłość i tym samym została już wykreślona z KRS.

Jednak zacznijmy od początku. Wspólniczka „A.” sp. z o.o., Katarzyna K. uznała, że na skutek działania zarządu doszło do wyrządzenia szkody spółce i po ogłoszeniu upadłości spółki wystąpiła do sądu z pozwem przeciwko trzem członkom zarządu na podstawie art. 293 ksh, zgodnie z którym „członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy”.

Niestety mając na uwadze treść art. 295 ksh, Katarzyna K. jako wspólnik spółki „A”, możliwość wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu uzyskała dopiero po upływie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę z zastrzeżeniem, że w tym czasie nie uczyniła tego sama spółka. Upływ tak długiego okresu, w którym Katarzyna K. nie mogła podjąć jakiejkolwiek czynności zmierzającej do ustalenia odpowiedzialności członków zarządu, spowodował, że w trakcie postępowania toczącego się wskutek wytoczonego przez nią powództwa przed sądem I instancji zostało już zakończone postępowanie upadłościowe i w rezultacie wykreślono spółkę z KRS. Na tej podstawie sąd uznał za zasadne umorzenie postępowania w sprawie o odszkodowanie.
Dopiero na skutek wniesionej  od wskazanego wyroku skargi kasacyjnej, uznając za uzasadnione stanowisko pełnomocnika Katarzyny K., Sąd Najwyższy potwierdził, że jeśli do wytoczenia powództwa na podstawie art. 295 KSH przez wspólnika spółki z o.o. dojdzie przed wykreśleniem tej spółki z KRS, nie ma podstaw do umorzenia postępowania z powołaniem się na niedopuszczalność wydania wyroku. Przyjęcie innego rozwiązania pozwalałoby na bezkarne nadużywanie pozycji, jaką mają członkowie zarządu.
W uzasadnieniu jednak sędzia SN Iwona Koper wskazała, że z chwilą ogłoszenia upadłości spółki już nie wspólnik posiada legitymację czynną do wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu, a uprawnienie to przechodzi na syndyka. Wówczas to on powinien być stroną takiego postępowania, a ewentualnie uzyskane w ten sposób odszkodowanie powinno zostać rozliczone w trakcie upadłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię