ZAŻALENIE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Dopuszczalność wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego w zakresie, o którym mowa powyżej (tj. art. 3941 § 11 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu postępowania cywilnego) została potwierdzona w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2012 roku, sygn. akt I CZ 177/12).

0
611

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. (art. 394 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Przypomnieć należy, że Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Powołany art. 394§ 1 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy również zażalenia na rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji znoszące w całości postępowanie przed sądem pierwszej instancji ze względu na nieważność postępowania.

W uzasadnieniu projektu rządowego ustawy z dnia 16 września 2011 roku Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 4332 Sejmu VI kadencji) wskazano, że „… w projekcie przewiduje się zmianę dotyczącą skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego oraz modyfikacje regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji. Modyfikacje te polegają na wprowadzeniu tzw. zażalenia poziomego w odniesieniu do niektórych postanowień sądu drugiej instancji (wiąże się to częściowo z judykaturą Trybunału Konstytucyjnego) oraz ustanowieniu możliwości zaskarżenia zażaleniem kasatoryjnych orzeczeń sądu drugiej instancji w celu poddania ich kontroli Sądu Najwyższego”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię