KIEDY WPROWADZANA POPRAWKA DO OFERTY NIE POWODUJE ISTOTNEJ ZMIANY W JEJ TREŚCI?

W art 87 ust 2 pkt 3 ustawodawca uznał, iż zamawiający poprawia w ofercie także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnej zmiany w jej treści. W takiej sytuacji zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jak się domyślasz, w toku stosowania wskazanego przepisu, pojawiły się pewne niejasności… Zachodzi bowiem podstawowe pytanie, jakie poprawki można wprowadzać do oferty, aby zmiany te nie zostały uznane za istotne?

0
540

Jak często bywa w rozstrzyganiu tego typu kwestii, istnieje dość płynna  granica pomiędzy uznaniem, czy w konkretnej sytuacji zostały wyczerpane przesłanki określone w analizowanym przepisie, czy też nie. Z tego względu  pierwszorzędne znaczenie przywiązuje się do interpretacji poczynionych przez KIO i sądy rozstrzygające te problematyczne zagadnienia. Podobne uwagi dotyczą omawianego przeze mnie przypadku. Jak wynika bowiem z orzeczenia KIO z dnia 26 lutego 2013 r. poprawki dotyczące niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych zmian nie mogą prowadzić do istotnej zmiany jej treści. Co zatem decyduje o istotnym charakterze tej  poprawki? Zasadniczy wpływ wywierają okoliczności konkretnej sprawy. Zastanawiasz się, od czego to dokładnie zależy? Dla dokonania tego ustalenia ma bowiem znaczenie, na ile zmiana oddaje pierwotną treść i sens oferty, a także to, w jakim stopniu prowadzi ona do wytworzenia całkowicie nowego oświadczenia, które nie zostałoby wcześniej złożone z uwagi na brak odzwierciedlenia intencji wykonawcy.  Zwrócę jeszcze Twoją uwagę na treść wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2009 r., w którym stwierdzono, iż omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy winny mieć charakter czynności, o których zamawiający podejmuje decyzję samodzielnie, bez udziału wykonawcy.

Mając to na względzie, należy uznać, iż w przypadku gdy cena usługi uległa istotnemu  podwyższeniu, zmianę tę uznaje się za istotną. Podobnie jak przekształcenie w zakresie oferowanego asortymentu, jeżeli później miałoby się okazać, że obejmuje on zupełnie inne przedmioty niż pierwotnie to przewidywano.  Poza tym przepis ten nie ma zastosowania do oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.

Kiedy już wiesz, które omyłki należy uznać za oczywiste, wypada jeszcze podkreślić, iż celem, wprowadzenia tego przepisu miało być zmniejszenie liczby odrzucanych ofert, a także ograniczenie liczby unieważnionych postępowań. Problem tylko w tym, czy przepis, który sam w sobie zawiera wiele niejednoznacznych pojęć, może rzeczywiście przyczynić się do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert?

Źródła:

(1) Informator UZP nr 5/2013, źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2599

(2) http://www.noweprzetargi.pl/index.php?mod=page&kat=16&id=3340

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię