DOZÓR ELEKTRONICZNY DLA PIJANEGO KIEROWCY

Jeśli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia do roku pozbawienia wolności możesz odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego, poza zakładem karnym.

0
335

Na czym on polega?

 Dozór elektroniczny polega na kontrolowaniu zachowań skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiednich urządzeń elektronicznych.

Do zastosowania w/w sytemu przed wszystkim potrzebna  jest zgoda skazanego na odbycie kary pozbawienia wolności do roku. Co więcej przed sądem penitencjarnym należy wykazać dalsze przesłanki tj.: okoliczność że cele kary zostaną osiągnięte mimo nieprzebywania w zakładzie karnym, skazany posiada stałe miejsce pobytu (nie musi być to miejsce zameldowania), zgodę wyrazili pełnoletni domownicy oraz spełnione są warunki techniczne. Sąd będzie brał pod uwagę dotychczasową postawę i zachowane skazanego przy wydawaniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 Podczas odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek przebywania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, udzielania wyjaśnień z przebiegu dozoru, noszenia nadajnika, dbania o powierzone mu elektroniczne urządzenie rejestrujące, poddawanie się czynnościom kontrolnym oraz odbierania połączeń telefonicznych umieszczonych w specjalnym urządzeniu monitorującym. Jednakże istnieje możliwość opuszczania miejsca zamieszkania do 12 h w celu wykonania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej czy sprawowania opieki nad rodziną. System ten nie pozbawia kontaktów z rodziną.

O odbycie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego najlepiej starać się jak najszybciej po prawomocnym wyroku skazującym na karę bezwzględnego pozbawienia wolności lub po prawomocnym postanowieniu Sądu o zarządzeniu wykonania (odwieszeniu) kary pozbawienia wolności. Jeżeli przegapiłeś ten moment, pamiętaj, że możesz starać się o dozór elektroniczny również po osadzeniu w Zakładzie Karnym.

Pamiętaj, że na postanowienie sądu odmawiające zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię