GDY ZMAWIAJĄCY WZYWA DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW…

Czy biorąc udział w przetargu zdarzyło Ci się, iż w toku postępowania zamawiający wezwał Cię do złożenia dokumentów lub innych oświadczeń woli? Procedura ta może być zastosowania tylko jednokrotnie, co nie wyklucza jej wielokrotnego zastosowana w stosunku do oferentów, jeżeli tylko wezwanie dotyczy różnych dokumentów. Co ważne, wyznaczony termin musi być realny i taki sam dla wszystkich wykonawców .

0
625

Zastanawiasz sio czym dokładnie mowa?

Z  brzmienia art. 26 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) wynika, że zamawiający wzywa wykonawców,. którzy nie złożyli pełnomocnictw albo wymaganych oświadczeń lub dokumentów wynikających z art. 25 ust. 1 PZP. Wskazany przepis ma także zastosowanie do wykonawców w sytuacji , gdy złożone przez nich pełnomocnictwa są wadliwie, a także jeśli złożone przez nich dokumenty i oświadczenia określone w art.25 ust. 1 zawierają błędy.

Jak widzisz rozważane zagadnienie dotyczy ważnego wymogu proceduralnego. Na potwierdzenie tego wskaże, iż w  świetle wyroku KIO z dnia 19 marca 2013 r. (KIO 529/13) wezwanie do uzupełnienia dokumentów stanowi nie tylko uprawnienie, ale też obowiązek zamawiającego. Poza tym warto podkreślić, iż wezwanie to musi być jednoznaczne i konkretne. Zamawiający bowiem powinien wiedzieć czego brakuje w ofercie, albo na czym polegał błąd w złożonych przez niego dokumentach. W tym miejscu mógłbyś zadać pytanie,. czy w sytuacji gdy uznasz, że inny dokument lub oświadczenie lepiej potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu, to możesz je przedłożyć zamiast tego, wskazanego przez zamawiającego? Wydaje się, że ustawodawca tego nie zabronił. .Jednak musisz wiedzieć, że KIO we wskazanym przeze mnie wyżej wyroku wyraźnie zaznaczyła, iż w przypadku takiej decyzji wykonawcy, jest on obciążony ryzykiem z tym związanym. Dlaczego?  Może się bowiem zdarzyć, że wykonawca nieprawidłowo odczyta wezwanie zamawiającego i złoży dokument nie odpowiadający jego wymaganiom, co oznacza, iż w opinii wykonawcy nie będzie on potwierdzał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  Wówczas istnieje zagrożenie, iż nie będzie mógł skorzystać z regulacji art. 26 ust. 3 PZP i tym samym zostanie wykluczony z postępowania.

Wspomnę jeszcze, iż zamawiający powinien brać pod uwagę wszystkie dokumenty składane przez wykonawcę w toku postępowania. Wynika, z tego, iż nie jest istotny moment ich złożenia, co zobowiązuje zamawiającego do wzięcia pod uwagę  dokumentów przedłożone pierwotnie, a także tych uzupełnionych później. (wyrok KIO z dnia 5 stycznia2011r., sygn. KIO 2744/10)

Zastanawiasz się do uzupełnienia jakich dokładnie dokumentów może wezwać Cię zamawiający? Podam kilka przykładów… Mogą to być w szczególności próbki,. opisy lub fotografie, opisy urządzeń technicznych, instrukcje obsługi urządzeń , a także różnego rodzaju zaświadczenia, przykładowo te wydane  przez podmiot kontrolujący, potwierdzający  zgodność produktu z obowiązującymi normami lub specyfikacjami technicznymi.

Ważne, abyś wiedział, że istnieją dokumenty, do których uzupełnienia nie powinieneś zostać wezwany. Mam tu na myśli dowód wniesienia wadium ze względu na to, że nie jest on potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Podobnie, jak nie może on żądać elementów samej oferty czy formularzu cenowego (wyrok KIO z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1678/10).

Źródła:

1)      Informator UZP5/2013 , http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2599

2)      http://www.portalzp.pl/aktualnosci/uzupelnianie-dokumentow-w-postepowaniu-o-zamowienia-publicznego-od-podstaw-1272157/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię