KIEDY ZAMAWIAJĄCY MOŻE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

Unieważnienie postępowania przez zamawiającego często wzbudza uzasadnione wątpliwości wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kwestionującego trafność podjętej przez zamawiającego decyzji. Art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania. Jak zapewne się domyślasz, wprowadzenie tych przesłanek miało na celu zapobieganiu sytuacji, w której zamawiający arbitralnie unieważnia postępowanie bez podania przyczyny.

0
511

Dlaczego tak twierdze? W praktyce okazuje się bowiem, że niejednokrotnie zamawiający unieważnia postępowanie z chęci rezygnacji z przetargu, którego wynik okazał się być niezgodny z jego wcześniejszymi oczekiwaniami. Oczywiście, takie postępowanie prowadzi do wystąpienia wielu nadużyć, co z czasem stało się przedmiotem zainteresowania Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Analizując orzecznictwo KIO dochodzę do wniosku, że sporo dyskusji wzbudza unieważnienie postępowania z powodu wystąpienia dwóch ostatnich przesłanek określonych w art. 93 ust. 1  PZP.

Pozwól, że tym razem zwrócę Twoją uwagę tylko na jedną z nich. Chodzi mi bowiem o sytuację, w której unieważnienie postępowania następuje z powodu wady nie podlegającej usunięciu, która dodatkowo uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Już wcześniej w orzecznictwie KIO ukształtował się pogląd, w myśl którego podstawą zastosowania omawianej przesłanki jest art. 146 ust. 1 i art. 146 ust. 6 ustawy normujący obowiązek unieważnienia umowy z powodu zastosowania przez zamawiającego trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki albo  trybu zamówienia o cenę z naruszeniem przepisów ustawy.

Przedstawione orzeczenie nie wyczerpuje jednak wszystkich problematycznych kwestii. To właśnie spowodowało, że omawiana przesłanka była przedmiotem wyroku KIO z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zastanawiasz się, co tym razem stwierdziła KIO?

Z przywołanego orzeczenia wypływa wniosek o konieczności  łącznego zaistnienia trzech okoliczności, których wystąpienie stanie się przyczyną unieważnienie postępowania.

Jakie dokładne przesłanki wskazała KIO?

Po pierwsze – musi nastąpić naruszenie  przepisów normujących udzielenie zamówienia publicznego, co w efekcie ma doprowadzić do wystąpienia wady postępowania.

Po drugie – wada ta powinna spowodować niemożność zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co przesądza o tym, że nie można unieważnić postępowania z powodu wystąpienia jakiejkolwiek wady. Dodatkowo KIO uznała, iż powinien istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą wadą, a niemożliwością zawarcia umowy.

Po trzecie –  wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Poza tym, zwróć uwagę jeszcze na konsekwencje, z którymi powinien się liczyć zamawiający unieważniając bezpodstawnie postępowanie. Pamiętaj, że wykonawca niezadowolony z unieważnienia postępowania może wystąpić z roszczeniem w postepowaniu cywilnym o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co w szczególności dotyczy kosztów sporządzenia oferty, a  także inne koszty, przykładowo związanych z koniecznością dojazdu do siedziby zamawiającego na otwarcie ofert, czy zastępstwem procesowym w sprawie. Oczywiście, musisz wiedzieć, że wykonawca składający takie powództwo będzie musiał wykazać przed sądem powszechnym, że unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne zostało dokonane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.  Poza tym, bezpodstawne unieważnienie postępowania może rodzić dla zamawiającego również konsekwencje wynikające z  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rozwiązanie to jest stosunkowo nowe na gruncie polskiego ustawodawstwa, bo przepisy je normujące weszły w życie 1 lipca 2005r. Minęło jednak wystarczająco dużo czasu nad dokonaniem oceny  skuteczności wprowadzanych rozwiązań. Czy uważasz, ze mechanizmy wprowadzane przez ustawodawcę rzeczywiście przeciwdziałają naruszeniom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Źródła:

(1) http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/zamowienia-publiczne/137615,Kiedy-zamawiajacy-moze-uniewaznic-postepowanie.html

(2) http://www.lex.pl/informacje-o-zrodle/j/redakcja-publikacji-elektronicznych-wkp

(3) http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/zamowienia-publiczne/139593,Uniewaznienie-postepowania-o-zamowienie-publiczne.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię