UDZIELENIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO WYKONAWCY ZATRUDNIAJĄCEMU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Kilka lat temu, w wyniku zmian wprowadzonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzono uprawnienie zezwalające Zamawiającemu na zastrzeżenie w ogłoszeniu, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Zamawiający, którzy zatrudniają co najmniej w 50% osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamiar ustawodawcy zapewne nie budził Twoich najmniejszych wątpliwości. Wspomniane unormowanie, które wprowadzono w art. 22 ust. 2 ustawy, miało na celu wyrównanie szans wykonawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Poza tym w takim rozwiązaniu upatrywano sposobność na zmniejszenie bezrobocia wśród wskazanej grupy osób

0
710

Oczywistym jest, iż wprowadzenie nowych przepisów lub zmian w  dotychczasowych regulacjach powoduje zwykle wiele  trudności związanych z jego interpretacją. Podobnie jest i tym razem.  Sytuacja uległa poprawie wskutek opinii wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych, w której stwierdzono m.in., iż obowiązek wynikający z art. 22 ust.2 jest odrębnym warunkiem, bo w  przeciwieństwie do wymagań ustalonych w art.22 ust. 1,  dotyczy jedynie  struktury zatrudnienia, bez dokonywania oceny doświadczenia i wiedz.

Poza tym , w opinii zwrócono uwagę na Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Co wynika z przywołanego rozporządzenia? Ze wskazanej regulacji wynika m.in., iż dokumenty wymagane na potwierdzenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych są traktowane oddzielnie od pozostałych dokumentów

Mając na uwadze powyższe pozwól, że zwrócę Twoją uwagę na istotny problem poruszany w opinii, który dotyczy  rozstrzygnięcia, czy w przypadku udziału w postepowaniu kilku wykonawców, tworzących np. konsorcjum, wymóg zatrudniania  określonej liczy osób  niepełnosprawnych powinien być spełniony przez każdego z nich, czy tylko przez jednego?

Ze stanowiska wyrażonego przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, iż wymóg ten dotyczy każdego wykonawcy. Zastanawiasz się dlaczego? Chodzi o uniemożliwienie wykonawcom, którzy nie zatrudniają 50% osób niepełnosprawnych,  obejścia przepisów. W innym wypadku zachodzi obawa, iż tacy wykonawcy będą chcieli tylko skorzystać z potencjału innego podmiotu, spełniającego wymóg wynikający z art. 22 ust.2 ustawy. Obawy te wydają się być uzasadnione. Natomiast pewne wątpliwości może budzić liczba osób niepełnosprawnych wymaganych do spełnienia omawianego warunku. Zachodzi bowiem pytanie, czy w wyniku tego nie doszło do zbytniego ograniczenia liczby podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie…

Źródła:

1)      Informator UZP, s. 22-24,   http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239

2)      http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CFMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2Fcmsws%2Fpage%2FGetFile1.aspx%3Fattid%3D6662&ei=fC-KUtjeHoLctAb6y4DwCg&usg=AFQjCNE8jpiRYRwyv2BLlIMrDqLSXedcYQ&sig2=GHZQBennwjrj3LuQRMKovA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię