Jedną ze zmian w kodeksie postępowania cywilnego jest zmiana art. 126 kodeksu postepowania cywilnego i obowiązek podawania w piśmie procesowym numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub  numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie art. 50529a kodeku postępowania cywilnego, zgodnie z którym w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Co więcej pozew składany w EPU powinien zawierać datę wymagalności roszczenia.

Zwiększeniu ochrony dłużników ma również służyć zmiana, zgodnie z którą Sąd będzie mógł ukarać grzywną powoda, jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, jeżeli ten poda nieaktualne lub nieprawdziwe dane pozwanego.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany również w postępowaniu egzekucyjnym. Między innymi zgodnie z art. 8203 kodeksu postępowania cywilnego komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5 kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię