JAK SFORMUŁOWAĆ ŻĄDANIE POZWU W SPRAWACH O ŚWIADCZENIE?

Powództwo w sprawach o świadczenie może zostać sformułowane w następujący sposób: (1) alternatywnie (2) jako facultas alternativa (3) ewentualnie

0
802

Alternatywny sposób formułowania żądania pozwu występuje w przypadku zobowiązania przemiennego. Możliwość alternatywnego sformułowania wynika z ustawy albo z umowy. (np. o dokonanie naprawy samochodu albo do wydania nowego samochodu wolnego od wad). W wypadku kiedy dłużnik nie dokona wyboru  w postępowaniu sądowym, wyrok ma formę alternatywnego żądania pozwu. W postępowaniu egzekucyjnym jeśli dłużnik nie dokona wyboru, termin do jego dokonania wyznacza komornik, a po bezskutecznym upływie terminu uprawnienie przechodzi na wierzyciela.

Formułowanie żądania pozwu jako faclutas alternativa występuje w przypadku upoważnienia przemiennego. Możliwość ww.  formułowania żądania pozwu wynika z ustawy albo z umowy. Egzekucja wyroku sformułowanego na podstawie żądania facultas alternativa dotyczy zawsze spełnienia jednego, wyraźnie określonego świadczenia.

Żądanie ewentualne polega na zgłoszeniu dodatkowego żądania na wypadek nieuwzględnienia przez sąd żądania postawionego na pierwszym miejscu. (np. wydanie samochodu w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku, a na wypadek nieuwzględnienia żądania, zasądzenie kwoty należności głównej wraz  z ustawowymi odsetkami).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię