MASZ 20 LAT NA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZENIA OC SPRAWCY SZKODY

Pozostając w temacie sposobu dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią członka najbliższej rodziny oraz wiedząc, że Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nawet wówczas gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. Sygn. akt III CZP 76/10), warto znać zasady którymi należy się kierować przy ocenie terminu przedawnienia naszego roszczenia. Uzyskanie ochrony sądowej dla realizacji roszczenia o zadośćuczynienie od sprawcy, który spowodował śmierć, może się okazać bowiem niemożliwe, jeżeli roszczenie to uległo przedawnieniu.

0
570

Generalna zasada przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uregulowana została w art. 819 § 3 kc. Zgodnie z jego treścią termin roszczeń poszkodowanego wobec zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem okresu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (deliktem).

Tym samym art. 819 § 3 kc  stanowi odesłanie do art. 442 § 1 kc, zgodnie z brzmieniem którego roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, przedawniają się po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia nie później jednak niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Jednakże mając na uwadze fakt, iż śmierć osoby na skutek czynu niedozwolonego w znacznej większości przypadków będzie kwalifikowana jako przestępstwo (zbrodnia lub występek), to zgodnie z treścią art. 442 § 2 kc roszczenie z takiej szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Dodatkowo, w przypadku śmierci najbliższego przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym pośrednio poszkodowany (najbliższy) dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W jeszcze korzystniejszej sytuacji są poszkodowane dzieci, ponieważ roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię