INWESTORZE PAMIĘTAJ – TO TY ODPOWIADASZ ZA ORGANIZACJĘ I BEZPIECZEŃSTWO PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj. takich prac jak wytyczenie geodezyjne obiektu, zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów czy też wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby realizowanej inwestycji. Podjęcie takich prace jest w praktyce bardzo ważne, gdyż ich wykonywanie uznawane jest już za budowę – oznacza to że może być realizowane jedynie na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Jakie są konsekwencje szybszego rozpoczęcia prac? samowola budowlana i odpowiedzialność prawna, w tym odpowiedzialność na podstawie przepisów karnych.

0
547

Przede wszystkim, za podstawowy obowiązek inwestora należy uznać wybór wykonawcy prac, któremu należy dostarczyć projekt budowlany. Następnie, inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. O wszystkich zmianach np. zmiana kierownika budowy lub robót, to inwestor powinien niezwłocznie powiadomić właściwy organ administracji. Do takich zawiadomień niezbędne jest dołączenie oświadczeń o przyjęciu na siebie obowiązków przez nowo zatrudnione osoby.

Po drugie, sam proces inwestycyjny musi zostać zorganizowany przez inwestora z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niezbędne przy tym będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – tzw. plan BIOZ. Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo budowlane, dokument ten jest obowiązkowy podczas wykonywania robót, których przewidywany czas wykonywania przekracza 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (jeden dzień przebyty gdzieś przez jedną osobę). Wymagany jest on także w przypadku wykonywania rodzajów robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jakie sankcje za naruszenie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Zgodnie z art. 220 kk osoba, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy i nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Karalne jest także nieumyślne popełnienie tego przestępstwa.

Kolejno, należy pamiętać że podczas prowadzenia robót budowlanych obowiązkowe jest posiadanie i prowadzenie dziennika budowy. Dokument ten stanowi urzędowy zapis przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Otrzymuje się go w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Wydawany jest on w ciągu 3 dni od zgłoszenia, ale dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę.

Pamiętaj Inwestorze, że przez cały okres wykonywania robót to Ty jesteś zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących Twojej budowy i masz obowiązek ich udostępniania organom administracji na ich wyraźne wezwanie.

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię