NOWE DYREKTYWY RADY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PROBLEM CENY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Ostatnio możesz zaobserwować, że w zamówieniach publicznych coraz bardziej popularne staje się „ podejście oparte na narzędziach”. Na czym ono polega?

0
681

W zamierzaniu pomysłodawców, celem tego podejścia jest udostępnienie  instytucjom i podmiotom zamawiającym możliwie szerokiej gamy narzędzi , które pozwolą w sposób optymalny przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na  to zwrócę Twoją uwagę na nowe dyrektywy przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 11 lutego 2014 r., tj. dyrektywę w sprawie zamówień publicznych, dyrektywę w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług  pocztowych oraz dyrektywę w sprawie udzielenia koncesji.

W świetle przyjętych uregulowań podkreśla się, iż nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć proces udzielania zamówień publicznych. Poza tym zobowiązują wykonawcę i zamawiającego  do praktykowania elektronicznego sposobu komunikacji. Ponadto skracają one  termin do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składaniu ofert. Ułatwiają również ubieganie się o zamówienie publiczne poprzez zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczają maksymalnie poziom wymagań w stosunku do zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców.

Jak widzisz, zakres spraw poruszanych we wskazanych wyżej uregulowań  jest dość szeroki, co nie pozwala na bliższe rozważenie w jednym wpisie. Zatem pozwól, że tym razem skoncentruje się na omówieniu problemu kryteriów oceny ofert pod kątem  ceny zamówienia publicznego .

O co dokładnie chodzi?

Wspomniane dyrektywy  zrywają z dotychczasową typologią kryteriów oceny ofert przewidzianą na gruncie obecnie obowiązujących przepisów: tj. najniższej ceny oraz oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, która ma obejmować relację jakości do ceny podlegającą ocenie z uwzględnieniem aspektów jakościowych, ekologicznych i społecznych. Co to oznacza w praktyce? Wydaje się, iż z punktu widzenia zawartych w nich treści cena nadal może być jednym kryterium oceny oferty. Warto jednak podkreślić, iż dyrektywy upoważniają państwa członkowskie do ograniczenia możliwości stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia publicznego.   Pamiętać przy tym należy , iż nowe regulacje zwiększają nacisk na jakość towarów i zamawianych usług, a także kosztów uiszczanych przez zamawiającego podczas cyklu korzystania z przedmiotu zamówienia.

W kontekście powyższego pojawia się często w takich sytuacjach zadawane pytanie:

Czy wspomniane dyrektywy przyczynią się do rozstrzygnięcia lub choćby częściowego rozwiązania kryteriów oceny oferty i problemie rażąco niskiej ceny?  Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga jednak czasu, dlatego warto obserwować i powracać do poruszanych tu zagadnień…

Źródła:

1)      http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2880

2)      http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-dyrektywy-dotyczace-zamowien-publicznych-cena-nie-musi-byc-najwazniejsza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię