JAKIE WYMOGI FORMALNE POWINNO SPEŁNIAĆ ODWOŁANIE?

Wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, powinieneś zwracać uwagę na wymogi formalne, które winno spełniać odwołanie. Dlaczego to jest takie istotne? Niedopełnienie tych wymogów powoduje, iż pismo będzie zawierać braki, które należy w odpowiednim terminie uzupełnić lub poprawić. Nieuzupełnienie braków formalnych oznacza zwrot pisma, które w konsekwencji nie wywoła żadnych skutków prawnych związanych z odwołaniem. Z tej perspektywy istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o warunki formalne, które powinno spełniać odwołanie.

0
780
Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej
Solidaryzm

W związku z powyższym podkreślę, iż odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której jest narzucana niezgodność z przepisami ustawy. Poza tym ważne jest by zawierało zwięzłe przedstawienie zarzutów, określało żądanie a także wskazywało na okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie. Ponadto powinie wnieść do Prezesa KIO, a nie do Prezesa UZP, Ważne jest przestrzeganie terminu do jego złożenia a także zachowanie odpowiedniej formy- pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą wyraźnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, dostępnej na stronie internetowej UZP.  Poza tym, wysyłając odwołanie powinieneś przesłać jego kopie zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Co ważne, kopie należy przekazać w taki sposób, aby Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu na wniesienie odwołania. Nie należy zapominać także o konieczności uiszczenia wpisu z tytułu opłaty za kierowane do KIO odwołanie. Dlaczego? W przypadku braku wpisu, w  przeciwieństwie do pozostałych braków formalnych, KIO nie wzywa do jego uzupełnienia. W konsekwencji, niedokonanie tej opłaty najpóźniej do dnia upływu terminu na wniesienie odwołania spowoduje zwrot odwołania.

Źródła:

1)      http://www.portalzp.pl/aktualnosci/sprawdz-jakie-wymagania-formalne-musi-spelniac-odwolanie-1029497/

2)      http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1287

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię