JAKIE SĄ PODSTAWY WNIESIENIA ODWOŁANIA DO KIO?

Rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Należy pamiętać , iż decyzja Zamawiającego powinna być podjęta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Może się więc zdarzyć, iż w trakcie podejmowanych czynności Zamawiający naruszy przepisy wskazanej ustawy. Co w takiej sytuacji może zrobić Wykonawca biorący udział w postępowaniu?

0
747

Środkiem prawnym służącym wykonawcy w opisanym wyżej przypadku jest odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pamiętaj jednak, iż wartość zamówienia powinna przekroczyć tzw. progi unijne . W tym miejscu należy zadać pytanie: czy wykonawca może wnieść odwołanie jeśli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progu unijnego? Z tej perspektywy należy udzielić odpowiedzi twierdzącej zastrzegając jednocześnie, iż czynność Zamawiającego będąca przedmiotem odwołania powinna godzić w tzw. najistotniejsze  interesy Wykonawcy. Poza tym omawiany środek prawny przysługuje wobec niektórych czynności, np. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, zamówienia z wolnej ręki czy zapytania o cenę. Pamiętaj, że składając odwołanie do Prezesa KIO, kopie dokumentu powinieneś przekazać Zamawiającemu.

Mając na uwadze powyższe warto wskazać na analizy systemowe przedstawione  przez Urząd Zamówień Publicznych. Z informacji obejmujących okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wynika, iż w tym czasie wniesiono 2.765 odwołań.  Należy podkreślić, iż dane te nie obejmują miesiąca grudnia 2013 r. W tym kontekście zaznaczę, że podobną liczbę odwołań odnotowano w latach poprzednich: w 2012 r. wniesiono ich 2942 odwołań , a w 2011 r. było to 2820. Podkreśla się,. iż wzrost odwołań, wynoszący ponad 40%, odnotowano 2010 r., co wynikało ze zmiany trzyinstancyjnej procedury odwoławczej (protest, odwołanie, skarga) na dwuinstancyjną (odwołanie do KIO, skarga do Sądu). Zastanawiasz się, jak kształtuje się skuteczność odwołań składanych do KIO? Zagadnienie to było już przedmiotem moich analiz. Przypomnę wysunięte wnioski, uaktualniając podejmowane rozważania o dane za 2013 r. w jednym z kolejnych moich wpisów.

Źródła:

1)      http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1544

2)      http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,124833,11662287,Zasady_wnoszenia_odwolan_do_KIO.html

3)      http://www.portalzp.pl/aktualnosci/poznaj-praktyczne-aspekty-odwolan-wnoszonych-do-kio-1264274/

4)      Informator UZP, nr 12/2013, s. 61, źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2820,

5) Informacja o działalności KIO, Warszawa 2013 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię