W JAKI SPOSÓB LICZYĆ TERMIN NA WNIESIENIE ODWOŁANIA DO KIO?

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest środkiem prawnym przysługującym wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Czy to tym samym oznacza, że wykonawca może wnieść odwołanie od każdej czynności zamawiającego? W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie budzi wątpliwości, iż dotyczy to wyłącznie czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej w tym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

0
883

Jak się domyślasz terminy do wniesienia odwołań są regulowane w przepisach przywołanej wyżej ustawy, o czym szczegółowo stanowi art. 182 PZP. Dążąc do ogólnego zarysowania omawianego problemu, w pierwszej kolejności wspomnę, iż termin ten wynosi najczęściej 5 lub 10 dni, a w niektórych sytuacjach także 15 dni. Zasadniczo termin do wniesienia odwołania zależy od wartości zamówienia, a także od sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji. Ważne, abyś wiedział, iż w przypadku gdy zamawiający przekazuje te informacje faksem lub drogą elektroniczną, termin ten jest krótszy (najczęściej 5 lub 10 dni) od terminu przysługującego wykonawcy, z  którym zamawiający porozumiewa się w formie pisemnej.  Co ważne, termin do wniesienia odwołania jest terminem zawitym, a tym samym nie podlega przywróceniu z żadnego powodu.

W świetle analizowanego zagadnienia pierwszorzędne znaczenie mają dla Ciebie uwagi dotyczące zachowania warunków pozwalających na dotrzymanie terminu. Ustawa Prawo zamówień publicznych czyni bowiem wyjątek od powszechnie przyjętej zasady, w myśl, których dla dochowania terminu wystarczy, że przed upływem ostatniego dnia terminu  nadasz pismo w placówce pocztowej. W tym wypadku znaczenie ma bowiem data stempla pocztowego. W przypadku składania odwołania do KIO sytuacja wygląda zupełnie inaczej.  W tym wypadku obligatoryjnym wymogiem jest fizyczne złożenie odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stosownie do regulacji przywołanego art. 180 ust. 4 ustawy w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Powinieneś jeszcze pamiętać, że dla skuteczności złożenia odwołania w ustawowym terminie nie mogą mieć znaczenia problemy techniczne, związane z działaniem elektronicznej platformy, przy użyciu której odwołujący składa odwołanie do Prezesa Izby (e-PUAP). (postanowienie KIO z dnia 2 stycznia 2013r, KIO 2788/12) KIO 2788/12.

Kiedy najistotniejsze, ogólne informacje dotyczące odwołania do KIO, pozwól, że przedstawię kilka problematycznych kwestii.

Pierwsza z nich jest związana z zaskarżaniem przez Odwołującego prawidłowości oszacowania wartości zamówienia i wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zachodzi bowiem wątpliwość- w jaki sposób liczyć termin w zarysowanej wyżej sytuacji? W świetle orzeczenia KIO z dnia KIO 6 maja ( KIO 936/13) termin do zaskarżenia tej czynności zaczyna biec nie później, niż w dniu otwarcia ofert, kiedy Zamawiający podał wielkość tejże kwoty.

Warto jeszcze rozpatrzyć inny przypadek. Jak bowiem liczyć termin do wniesienia omawianego środka  prawnego w przypadku, gdy wykonawca uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności? W świetle orzeczenia KIO nie budzi wątpliwości, że termin ten powinien być liczony na zasadach określonych w art. 182 ust. 3, czyli w ciągi 5 lub 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Trzecie zagadnienie, które na łamach tego wpisu chciałabym poruszyć zostało rozstrzygnięte postanowieniem KIO z dnia 23 marca 2012 r (KIO 479/12), które  stanowi, iż przekazanie informacji o ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jest zdarzeniem, od którego począwszy wykonawcy, przy zachowaniu należytej staranności, mogą powziąć wiadomości o respektowaniu przez zamawiającego lub też uznaniu przez niego za niezasadne zastrzeżenia objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa złożonych mu dokumentów. Jak stwierdziła dalej  KIO, każdy z wykonawców, który spotka się z odmową zamawiającego na tym etapie postępowania udostępnienia jakiegokolwiek dokumentu z uwagi na objęcie go takim zastrzeżeniem, musi się liczyć z tym, „iż termin na wniesienie odwołania wobec zaniechania odtajnienia poszczególnych dokumentów biegnie od dnia przekazania informacji, do której odnosi się art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004”.

Jak widzisz istnieje wiele problematycznych kwestii związanych z zachowaniem terminu odniesienia odwołania. Powyżej wskazano tylko kilka, moim zdaniem bardziej jaskrawych przykładów. Wiele ciekawych kwestii pozostało jeszcze nie rozwiązanych, co być może rozwinę w kolejnych wpisach.

Źródło:

1)  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1287

2)  http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2820

3)  Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 12/201

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię