WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYCIA RESZTY KARY

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy:

0
295
  1. jego postawa,
  2. jego właściwości i warunki osobiste,
  3. okoliczności popełnienia przestępstwa,
  4. zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary,

uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni ponownie przestępstwa (art. 77 kk).

 Warunkiem formalnym jest odbycie przez skazanego co najmniej połowy kary. Wyższe wymogi stosowane są np. co do recydywisty, czy skazanego odbywającego karę dożywotniego pozbawienia wolności. Czas pozostałej do odbycia kary stanowi okres próby, jednakże co do zasady nie może być krótszy niż 2 lata a dłuższy niż 5 lat.  

Warunkowe przedterminowe zwolnienie ulega odwołaniu obligatoryjnie, jeśli skazany w okresie próby:

  1. popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia  wolności,
  2. uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 1 K.k.w.,
  3. uchyla się od dozoru, nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych;
  4. w inny sposób rażąco naruszył porządek prawny, a w szczególności popełnił inne przestępstwo,
  5. ponownie dopuszcza się okoliczności wskazanych powyżej (oprócz okoliczności pierwszej) po udzieleniu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego; 

Sąd odwołuje również warunkowe zwolnienie jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

W razie odwołania warunkowego zwolnienia – ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności – przed upływem 5 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię