Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 22 lipca 2013 r.( 1649/13 ) wynika,. iż uznanie informacji za nieprawdziwe wymaga uzyskania pewności, że nie odzwierciedlają one rzeczywistej sytuacji. We wskazanym orzeczeniu podkreślano , iż wymagane jest uzyskanie „ponad wszelką wątpliwość pewności”, co do informacji przekazywanych przez wykonawcę, dlatego też potwierdzenie braku ich pewności musi mieć charakter kategoryczny i definitywny. Stąd też formułowany wniosek, iż  powinno być rozpatrywane w kategorii starannego działania profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego.  Jak stwierdziła KIO. samo bowiem  przedłożenie dokumentów i oświadczeń, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w . postępowaniu. Należy przy tym pamiętać, iż podanie nieprawdziwych informacji  w zamówieniu może powodować wykluczeniem pracodawcy w świetle art. 24 W tym kontekście należy zwrócić uwagę na konieczność istnienia związku przyczynowo – skutkowy, pomiędzy złożeniem przez wykonawcę biorącego udział postępowaniu informacji nieprawdziwych, a ich wpływem na wynik postępowania lub prawdopodobieństwem zaistnienia wpływu na wynik postępowania.

Powyższe już pokazuje, iż nie zawsze podanie nieprawdziwych informacji może mieć wpyuw na wynik sprawy. Przy tej interpretacji należy sięgnąć do wyroku Sądu Okręgowego Warszawa – Praga z dnia 19 lipca 2012 r, który orzekł, że . zawinione i zamierzone zachowania wykonawcy, podjęte z zamiarem podania nieprawdziwych informacji w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd i wykorzystania tego błędu dla uzyskania zamówienia publicznego, co prowadzi do wniosku o winy umyślnej może być powodem wykluczenia wykonawcy.

Źródła:

1) http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2686

2) http://www.noweprzetargi.pl/index.php?mod=page&kat=67&id=4216

3) http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/celowe-podanie-nieprawdziwych-informacji-wyklucza-z-przetargu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here