KIEDY PRZEDAWNIA SIĘ PRAWO DO WYDANIA DECYZJI O ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY TRZECIEJ ?

Jak już wspomniałam ostatnio, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, a egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, odpowiedzialność z tego tytułu ponoszą m.in. członkowie zarządu niewypłacalnej spółki. Jak długo jednak trwa odpowiedzialność członków zarządu za zaległości spółki? Czy obawa przed otrzymaniem decyzji organu podatkowego może trwać w nieskończoność?

0
648

Wszelkie obawy w tym zakresie rozwiązuje art. 118 Ordynacji podatkowej, w treści którego ustanowiono dwa różne terminy przedawnienia:

(1)   termin przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (art. 118 § 1)

(2)   termin przedawnienia zobowiązania, które wynika z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (art. 118 § 2).

W przypadku pierwszego z wymienionych terminów przedawnienia postanowiono, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat. Zatem przysługujące organowi podatkowemu prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej jest ograniczone w czasie. Podkreślić jednak należy, że pomimo, iż nie można po upływie wskazanego terminu wydać decyzji, to doręczenie takiej decyzji jednak możliwe jest już po upływie wskazanego terminu przedawnienia (tak: wyrok NSA z 030.3.2011 r., I FSK 350/10). Co jednak najważniejsze bieg 5-letniego terminu przedawnienia, o którym mowa nie może ulec przerwaniu ani zawieszeniu, bowiem brak w tym względzie odpowiednich przepisów. Zatem termin ten w żaden sposób nie może być przedłużony, a co najwyżej może być skrócony w wyniku zapłaty należności lub umorzenia zaległości podatkowej.

Co natomiast w sytuacji, gdy decyzja została wydana w terminie odpowiednim? Ile czasu organ podatkowy ma na wyegzekwowanie powstałych zaległości podatkowych od członków zarządu spółki?

Przepis art. 118 § 2 Ordynacji podatkowej przewiduje, iż przedawnienie zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej następuje po trzech latach od końca roku kalendarzowego, w którym osobie tej została doręczona taka decyzja. Jednakże należy pamiętać, iż w tym wypadku bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu lub zawieszeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię