DLACZEGO ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE OPISU SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ?

Zapewne zgodzisz się ze mną, że jednym z ważniejszych uregulowań dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest zapis art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czego on dotyczy? We wskazanym przepisie chodzi o warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia. O jakich wymogach mowa? Wskazuje się tu na uprawnienia dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej oraz finansowej, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym, a także prowadzenia określonej działalności lub podejmowania czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

0
270

Jak się domyślasz wymogi te zapisane przez ustawodawcę w sposób ogólny i mają zastosowanie dla wszystkich zamówień publicznych. Wiadomo jednak, że każde zamówienie różni się od siebie, choćby pod względem przedmiotu czy wartości zamówienia. Z tych właśnie przyczyn, uznasz pewnie za oczywiste potrzebę  umożliwienia zamawiającemu dokonania konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu. W jaki sposób to następuje?

Chodzi o to, aby zamawiający dokonał opisu sposobu podejmowania  oceny spełnienia warunków,  co czyni w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.  Mówiąc dokładniej opis ten ma wskazywać wykonawcy uprawnienia wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia, a także poziom wiedzy, potencjału technicznego, kadrowego, czy ekonomicznego a także wskaźnik jego doświadczenia. Opis ten ma wskazywać, jakie uprawnienia wymagane są do realizacji przedmiotu zamówienia, jaki jest wymagany poziom wiedzy i doświadczenia wykonawcy, jego potencjał techniczny, kadrowy oraz poziom zdolności ekonomicznej i finansowej. Oczywiście powinien on być związany z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalny..Co ważne zamawiający nie musi uszczegółowiać wszystkich elementów określonych w art. 22 PZP, bowiem to do niego należy decyzja  o sposobie oceny wiarygodności wykonawcy.

Omawiane zagadnienie stało się ostatnio przedmiotem badań Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku KIO 1112/13, KIO 1113/13, KIO 1114/13 z dnia 27 maja 2013 r. zwraca się uwagę na konieczność należytego opisania warunków przez Zamawiającego. Poza tymwarunki te powinny być jasne i dookreślone, niedyskryminujące, nieograniczające nadmiernie konkurencji.

Pozostaje jeszcze kwestia wyjaśnienia ewentualnych korzyści związanych ze stosowaniem opisu, a także nadużyć związanych z ich sporządzeniem. Ale po kolei..

Z całą pewnością przyznasz, iż opis zamówienia sporządzany przez zamawiającego może być dla niego pomocny w dokonaniu wyboru wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, a także pozwala mu na ocenę prawidłowości podejmowanych przez wykonawców czynności. Poza tym stanowi on ochronę dla wykonawcy przed arbitralną decyzją zamawiającego, naruszającą interesy poszczególnych wykonawców. Z drugiej strony zauważalne są praktyki naruszające przepisy UZP. Zdarza się bowiem, że zamawiający często w ogłoszeniu lub SIWZ nie formułują warunku udziału w postępowaniu, sposobu oceny ich spełniania, jednocześnie wskazując tylko wymagane od wykonawców dokumenty i oświadczenia. Innym przykładem jest sytuacja, w której zamawiający dokonuje oceny zdolności wykonawcy do realizacji przedmiotu postępowania na etapie po złożeniu ofert na podstawie kryteriów nie ujawnionych wcześniej w ogłoszeniu lub SIWZ, co wiąże się z niepewnością wykonawcy związanych jednostronną oceną warunków na etapie, w którym  nie można już dokonywać zmian w treści oferty. Poza tym opis tych warunków jest często mało precyzyjny, co wzbudza sporo wątpliwości.

Czy spotkałeś się z podobnymi naruszeniami przepisów?

Źródła:

(1)   Informator UZP, nr 8/2013, s. 23-34., http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2649

(2)   http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1541

(3)   http://gazeta-msp.pl/?id=pokaz_artykul&indeks_artykulu=1649

(4) http://www.freedigitalphotos.net

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię