JAWNOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zatwierdzony decyzją starosty dotyczącą pozwolenia na budowę stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na wniosek – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 97/13. Orzeczenie jest nieprawomocne, przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

0
557

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł tak po rozpatrzeniu skargi kobiety, która chciała zapoznać się z projektem budowlanym swojego sąsiada. Po złożeniu stosownego wniosku,  starosta stwierdził, że jest to niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące udostępniania informacji publicznej.

Stan faktyczny w sprawie był następujący: jesienią 2012r. kobieta złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwestionując wydaną przez starostę decyzję. Kobieta wyjaśniała, że jest właścicielką działki sąsiadującej z działką na której powstaje inwestycja budowlana. Będącą osobą zainteresowaną zwróciła się do starosty o wgląd do projektu. Występując przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym kobieta tłumaczyła, że jej celem nie było sprzeciwianie się budowie, a jedynie chęć uzyskania informacji, w tym tych dotyczących usytuowania inwestycji na działce budowlanej.

Starosta stwierdził, że już wcześniej informował zainteresowaną, iż treść projektu budowlanego nie może podlegać udostępnieniu, gdyż nie stanowi ona informacji publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Podkreślił przy tym, że kobieta nie była także stroną postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Kobieta sprecyzowała swoją skargę, dodając, że dotyczy ona bezczynności lub też przewlekłego prowadzenia przez starostę postępowania o udostępnienie projektu budowlanego na jej wniosek. Skarżąca wnosiła o udostępnienie wnioskowanej informacji oraz stwierdzenia, że bezczynność starosty miała charakter rażącego naruszenia prawa. Wskazała, że interesujący ją projekt budowlany stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę i zgodnie z obowiązującym orzecznictwem podlega udostępnieniu wbrew temu co stwierdził w swojej decyzji organ administracji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podzielił jednak pogląd strony skarżącej, że w niniejszej decyzji Starosta pozostawał w bezczynności. Sąd orzekł także, że projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub też w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. zatem stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego.

Zdaniem Sądu informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany. Dokument taki podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim.

Źródło:

http://prawo.rp.pl/artykul/795066,1040171-Projekt-budowlany-to-informacja-publiczna.html
http://www.freedigitalphotos.net/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię