CZY WYKONAWCA MOŻE ZASTRZEC POUFNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH W OFERCIE?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno toczyć się jawnie. Oznacza to, iż każdy, za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, może uzyskać wgląd do złożonych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwe należy uznać, iż przedstawione rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści ze względu na przejrzystość całej procedury. Domyślasz się pewnie, że tak zarysowana zasada nie może mieć jednak charakteru bezwzględnego. Dlaczego tak uważam? Ustawodawca dopuścił bowiem możliwość utajnienia części oferty w ściśle określonych przypadków wskazanych w ustawie. Mówiąc jaśniej, chodzi tu o utajnianie informacji w przypadku, gdy dotyczą one tajemnicy przedsiębiorstwa. Co to dokładnie oznacza?

0
604

Rozpoczynając ten wątek na wstępie wypada wspomnieć o właściwym rozumieniu pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa. W świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do której w omawianym zakresie odsyła ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), jest ono określane jako nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, a także inne, które mają wartość gospodarczą. Ważne jest przy tym, aby przedsiębiorstwa poczynił niezbędne działania zmierzające do zachowania ich w poufności. Z tego względu są one najczęściej umieszczane w osobnej kopercie, tak aby ich zastrzeżony dostęp nie budził żadnych wątpliwości. Samo zastrzeżenie poufności udostępnianych informacji powinno być dokonane najpóźniej w dniu składania ofert lub wniosków w celu dopuszczenia go do udziału w postępowaniu.

Na pierwszy rzut może się wydawać, że podana wyżej definicja powinna rozwiązywać praktycznie wszystkie dylematy związane z jej stosowaniem. Tak powinno być… A jak jest naprawdę?

Pewnie jest dla Ciebie oczywiste, iż  czasami w praktyce  dochodzi do postawania wielu rozbieżności na tle interpretacji przedstawionej definicji. Najlepszym tego przykładem są wątpliwości co do możliwości utajnienia doświadczenia posiadanego przez wykonawcę na ryku zamówień publicznych. Pojawia się bowiem pytanie, czy należy uznać za skuteczne zastrzeżenie o utajnieniu wykazów, które można znaleźć w internecie? Wydaje się, iż w tego typu sytuacjach trudno byłoby powoływać się na zastrzeżenie poufności takich danych. Warto jednak  zapoznać się z orzecznictwem, w tym z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., a także  wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 września 2011 r. (KIO 1813/11), z których wypływa, iż zamawiający w wyniku przeprowadzonego odpowiedniego badania przesądzi, czy zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto można sądzić, iż niektóre informacje, nieznane innym osobom lub takie, które nie można uzyskać w zwykłej dozwolonej przez prawo drodze, mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa. Niektóre dane, a w szczególności wykazy usług,  mogą zwierać dużo bardziej szczegółowe informacje i  tego względu powinny podlegać ochronie. Ponadto powinieneś jeszcze wiedzieć, że PZP wylicza także niektóre informacje, które nie powinny zostać ujawnione. Pewnie nie dziwi Cię to, iż wskazuje się tu przede wszystkim na unikatowe rozwiązania technologiczne przedsiębiorstwa, choć nie dotyczy to sytuacji, w której technologie te wynikają wprost ze specyfikacji zamówienia.

Obserwując jednak praktykę utajniania informacji, nie można często oprzeć się wrażeniu, iż firmy celowo ukrywają jak najwięcej danych po pozorem, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Oczywiście czynią to ze względu na sporą konkurencję, a także  dla skuteczności złożonego zastrzeżenia ponadto podkreślając, iż odtajnienie takich informacji może spowodować odpowiedzialność Zamawiającego na drodze cywilnej lub karnej. Poza tym takie zastrzeżenie służy również wyeliminowaniu ewentualnych protestów ze strony innych wykonawców. Czy zatem stosowane rozwiązania są właściwe? Trudno to jednoznacznie ocenić. W toku dokonanej analizy, wydaje się, iż wcześniejsze rozwiązania budziły jeszcze większe niejasności. Można tu wspomnieć choćby o praktykę powstałą w oparciu o orzecznictwo Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, w myśl której uznawano, iż  brak zgody wykonawcy na ujawnienie informacji zawartych w ofercie powinno powodować odrzucenie oferty ze względu na jej niezgodność z ustawą.  A czy ty spotkałeś się z innymi przypadkami?

Źródła:

1)      http://prawo.rp.pl/artykul/758387,1035093-Oferty-w-przetargach–firmy-zaslaniaja-sie-tajemnica-przedsiebiorstwa.html

2)       http://prawo.rp.pl/artykul/699382.html

3)      http://www.rp.pl/artykul/739294.html?print=tak&p=0

4)      http://prawokonkurencji.wkrakowie360.pl/index.php/component/content/article/94-uywanie-w-domenie-internetowej-nazwy-spoki-nawet-zarejestrowanej-moe-stanowi-czyn-nieuczciwej-konkurencji-jeli-wprowadza-w-bd-klientow.html

5) http://www.itlaw.pl/?q=content/oferta-%C5%9Bci%C5%9Ble-tajna-czy-wolno-utajnia%C4%87-wszystko-w-post%C4%99powaniu-o-zam%C3%B3wienie-publiczne

6) http://www.freedigitalphotos.net/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię