ODSZKODOWANIE A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia, które z pozoru odnoszą się do tego samego zdarzenia, w rzeczywistości stanowią o dwóch zupełnie różnych kwestiach. Dlatego tak ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem i kiedy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, a kiedy o zadośćuczynienie?

0
307

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, a jego celem jest złagodzenie cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego osoby poszkodowanej, a przesłanką warunkującą możliwość jego dochodzenia jest wystąpienie krzywdy tzn. ujemnego następstwa psychicznego, które wywołane zostało czynem niedozwolonym.

Odszkodowanie natomiastjest świadczeniem o charakterze kompensacyjnym, wskutek którego poszkodowany powinien uzyskać naprawienie szkody o charakterze majątkowym. W tym przypadku szkoda definiowana jest jako niekorzystna zmiana wyłącznie statusu majątkowego poszkodowanego.

Jednak najbardziej doniosłe różnice jesteśmy w stanie zrozumieć nie przez porównanie definicji obu pojęć, a przez porównanie sposobu dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zasądzenie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia jest zależne od uznania Sądu, bowiem to sędzia na podstawie zebranego materiału dowodowego (przesłuchania świadków, dokumentacji medycznej, opinii biegłych) dokonuje oceny, jaka suma będzie odpowiednia, aby zrekompensować doznaną przez poszkodowanego krzywdę. Pomimo, iż zadośćuczynienie ma charakter niedookreślony, tym niemniej w orzecznictwie wskazuje się kryteria, którymi należałoby kierować się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, a mianowicie to, że musi ono mieć charakter kompensacyjny, a więc musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, nie będącą jednakże wartością nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2008 roku, sygn. akt III KK 349/07).

Z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dochodzenia odszkodowania. Aby Sąd miał możliwość zasądzenia odszkodowania to poszkodowany musi przedstawić materiał dowodowy wskazujący dokładnie wysokość poniesionej szkody (rachunki za wykupione lekarstwa czy też wizyty u lekarza). Rownież zgodnie z art. 446 § 3 kc na podstawie, którego osoby bliskie zmarłego na skutek wypadku mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie, gdy dojdzie do pogorszenia ich sytuacji majątkowej i życiowej po śmierci bliskiej osoby, konieczne jest udowodnienie pogorszenia się sytuacji finansowej osób bliskich po śmierci poszkodowanego.

Warto zatem skompletować pełną dokumentację jeszcze przed wystąpieniem z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę wpisać tutaj swoje imię